Recykling gruzu


Veolia EKOZEC prowadzi recykling odpadów budowlanych oraz odpadów z remontów dróg i prac rozbiórkowych. Przetwarzamy m.in. gruz, asfalt i beton.

Proces recyklingu w Veolia EKOZEC:

Przyjmujemy odpady
o następujących kodach:

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów17 01 01
Gruz ceglany17 01 02
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 03
Odpady z remontów i przebudowy dróg17 01 81
Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 0117 03 02
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03 (tylko po osobnych ustaleniach z odbiorcą)17 05 04
Zmieszane odpady betonu i gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 0617 01 07

Każdego roku góry odpadów są generowane przez prace budowlane i rozbiórkowe, ale mniej niż połowa jest odzyskiwana. Wiele z nich można ponownie wykorzystać i poddać recyklingowi, co sprzyja konkurencyjności sektora i jego przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednocześnie poprzez ponowne wykorzystanie i recykling odpadów budowlanych możemy dostarczać bardziej ekologiczne kruszywa i minimalizować wpływ branży budowlanej na środowisko.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Piotr Sikorski

+48 693 285 563

piotr.sikorski@veolia.com