Gospodarka cyrkularna


Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) opiera się na idei ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów.

To podjeście reprezentujace pogląd, że odpad może stanowić produkt wysokiej wartości – zasób, który po przekształceniu ponownie wprowadzony zostaje do cyklu produkcyjnego.

Model GOZ realizujemy w praktyce, stosując TOTALNIE odpowiedzialne, profesjonalne i bezpieczne zarządzanie odpadami.

  • Ograniczenie odpadów kierowanych na składowiska poprzez ich reużycie, recykling i odzysk
  • Minimalizacja ilości powstających odpadów
  • Racjonalne zastępowanie surowców naturalnych materiałami antropogenicznymi
  • TOTALNE korzyści dla planety. Nasza usługa TOTAL WASTE MANAGEMENT to oferta kompleksowego, efektywnego i przyjaznego dla środowiska zagospodarowania odpadów będących efektem ubocznym procesu produkcji przemysłowej. Naszym celem jest nadanie im drugiego życia poprzez recykling lub ponowne wykorzystanie
  • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
  • 2,5 mln Mg zagospodarowanych pozostałości procesów spalania rocznie
  • Ponad 1,5 mln Mg odzyskanych popiołów lotnych oraz blisko 1 mln Mg mieszanki popiołowo- żużlowej ze spalania węgla kamiennego rocznie
  • Spółka posiada też kruszarnię i węzeł betoniarski, które przetworzyły w ciągu ostatnich pięciu lat 1,5 mln Mg odpadów – ziemi i gruzu rozbiórkowego – produkując i dostarczając do swoich klientów mieszanki betonowe i kruszywo wykorzystywane w budownictwie drogowym